Obchodní podmínky

Spol. Eva Obstová, se sídlem V Tůni 254, Liberec, 46001, IČO: 71861211 pro prodej zboží či služeb (dále jen „zboží“) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.evaobstova.cz​

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

​1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Eva Obstová, se sídlem V Tůni 254, Liberec, 46001, IČO: 71861211  (dále jen „obchodní podmínky“, resp. „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese   a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese   (dále jen „webová stránka“, resp. „webové stránky“), práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupní Smlouva“) a další související právní vztahy. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní Smlouvy.

1.3. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné mezi smluvními stranami sjednat v Kupní Smlouvě. Odlišná ujednání v Kupní Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek a před dispozitivní právní úpravou příslušných právních předpisů.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní Smlouvy. Kupní Smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, a to bez ohledu na sídlo nebo bydliště kupujícího. Kupní Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, které bylo v účinnosti při uzavření smluvního vztahu s kupujícím.

1.6. Kupující výslovně souhlasí s případným použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při případném použití prostředku komunikace na dálku v souvislosti s Kupní Smlouvou (tj. na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí kupující výlučně sám.​

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

​2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy a všech souvisejících poplatků, cel apod. (vždy však mimo balného a poštovného). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti vždy po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není jakkoliv dotčena nebo omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním (doručením) zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případech doručování zboží mimo území České republiky budou prodávajícím aplikovány individuální ceny za doručení/dodání zboží.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Odesláním objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že četl tyto obchodní podmínky a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží nebo službě

– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

– informace o veškerých souvisejících nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně i libovolně měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, kupující je povinen před odesláním objednávky prodávajícímu veškeré údaje v ní uvedené pečlivě zkontrolovat. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) a bezodkladně začne objednávku zpracovávat.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn, nikoliv však povinen, v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah v podobě Kupní Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu za předpokladu, že prodávající objednávku obdrží. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít či je oprávněn kdykoliv zrušit Kupní Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní Smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.8. Kupující vždy (tj. při každé objednávce) souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující vždy sám. 

​3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

​3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní Smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího

– bezhotovostně předem prostřednictvím platebního systému na účet prodávajícího;

– bezhotovostně předem platební kartou na účet prodávajícího;

3.2. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Výše nákladů spojených s dodáním zboží (poštovného) se liší dle zvoleného způsobu dodání zboží a je vždy uvedeno u daného zboží. 

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením příslušného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní Smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

​4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

​4.1. Od smlouvy lze odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od Kupní Smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od Kupní Smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Každé odstoupení od Kupní Smlouvy musí mít písemnou formu a, nestanoví-li zákon či obchodní podmínky jinak, musí v něm být uveden důvod odstoupení, přičemž písemný projev vůle odstoupit od Kupní Smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen, a to formou doporučené zásilky s dodejkou či prostřednictvím e-mailové zprávy. Okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Kupní Smlouvy druhé smluvní straně se Kupní Smlouva od počátku zrušuje a smluvní strany jsou povinny se vypořádat v souladu s aktuálně platnými právními předpisy, zejména s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Kupující může pro odstoupení od Kupní Smlouvy použít vzorový formulář obsažený v příloze I. těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní Smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy může kupující zasílat mimo jiné vždy na adresu provozovny prodávajícího specifikovanou v těchto obchodních podmínkách či na adresu elektronické pošty prodávajícího: evice.obstova@gmail.com.  

4.3. V případě odstoupení od Kupní Smlouvy dle odst. 5.2 obchodních podmínek se Kupní Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání odstoupení od Kupní Smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady na doručení zboží (poštovné) zpět prodávajícímu hradí kupující, dobírky nebudou prodávajícím akceptovány.

4.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.5. V případě odstoupení od Kupní Smlouvy dle odst. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 4.4 obchodních podmínek, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní Smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

4.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8. Podle § 1832 odst. 2 občanského zákoníku nese kupující při vrácení zboží dle odst. 5.2 obchodních podmínek náklady na dopravu, které jsou nad nejnižší stanovenou hladinou ceny dopravy. Jestliže kupující zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající toliko nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

​5. PŘEPRAVA, DODÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ

​5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v Kupní Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto jím zvoleným způsobem dopravy. Pokud kupující objednává v rámci jedné objednávky více položek s různou dostupností, platí pro celou objednávku dostupnost a dodání s lhůtou nejdelší.

5.2. Je-li prodávající podle Kupní Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvěstě korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s případným opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na zboží vyplývající z provozu zboží, jeho funkčních vlastností a škod z neodborného či nesprávného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími vlivy, zásahy či chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Pravidla a upozornění, jak s konkrétním zbožím zacházet, obdrží kupující spolu s každou zásilkou.

5.5. Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Další práva a povinnosti kupujícího týkající se používání zboží mohou případně upravovat rovněž zvláštní podmínky pro použití zboží vystavené jeho výrobcem.  

​6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

​6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc (zboží) je ve shodě s Kupní Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní Smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Kupní Smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s Kupní Smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní Smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní Smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Kupní Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní Smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní Smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní Smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny Bc. Lenka Černá. 

6.6. Kupující je povinen prodávajícího neprodleně o zjištění vady informovat zasláním písemného požadavku na uplatnění reklamace, nejlépe společně se zasláním vadného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje čas, kdy prodávající prokazatelně obdržel od kupujícího požadavek na uplatnění reklamace. 

​7. REGISTRACE NA AKCE A WORKSHOPY PRODÁVAJÍCÍHO A ZRUŠENÍ ÚČASTI

​7.1. Kupující se registruje na akce společnosti prostřednictvím registračního formuláře na stránkách kupujícího na   

7.2. Po odeslání registrace a souhlasu s obchodními podmínkami prodávajícího se kupující závazně registruje na danou akci prodávajícího. Jeho registrace bude potvrzena kupujícím po zaplacení registračního poplatku.

7.3. V případě, že chce kupující zrušit svoji účast na akci prodávajícího, může tak učinit prostřednictvím emailové komunikace na 

7.4. V případě, že kupující zruší svoji účast 30 kalendářních dnů před konáním akce, bude mu registrační poplatek vrácen v plné hodnotě (100% zaplacené částky). V případě zrušení účasti méně než 30 dní před konáním akce prodávajícího nemá kupující nárok na vrácení registračního poplatku.

7.5. V případě neschopnosti účastnit se akce prodávajícího z důvodu náhlého závažného onemocnění nebo jiné závažné události kupujícího méně než 30 dní před konáním akce, posoudí prodávající zda je možné registrační poplatek kupujícímu navrátit nebo jej registrovat na jinou akci. Písemné odůvodnění neschopnosti účastnit se akce je kupující povinen zaslat emailem na   nebo neprodleně kontaktovat prodávajícího telefonicky na 724 689 370.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

​8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5. Kupující je oprávněn zrušit objednávku do 24 hodin po obdržení potvrzovacího e-mailu ze strany prodávajícího, a to bez jakýchkoliv sankcí. Pozdější zrušení objednávky kupujícím je možné pouze v případě, že objednávka ještě nebyla kupujícímu odeslána a po předchozím uhrazení stornopoplatku ve výši 10% z celkové ceny objednávky, minimálně však částky 250,- Kč (stornopoplatek zahrnuje především paušální náhradu škody za vynaložený čas strávený zpracováním objednávky, náklady a vázání finančních prostředků prodávajícího na zakoupení či naskladnění zboží, resp. alikvotní náklady na telefony a internetové připojení).

​9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

​9.1. Ochrana osobních údajů je v souladu se směrnicí GDPR, které jsou součástí těchto obchodních podmínek, více informací kupující získá zde: 

10. DORUČOVÁNÍ

​10.1. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je prodávajícím doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty příjemce; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

10.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a vystavení výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 

​11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

​11.1. Pokud právní vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z českých obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním právních povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy evice.obstova@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho stížnosti. Kupující – spotřebitel výslovně souhlasí se sdělením údajů dle § 1811 odst. 1 Občanského zákoníku a údajů dle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a považuje za dostatečné sdělení těchto údajů formou zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího umístěných na internetové adrese   jakož i formou jejich zahrnutí do těchto obchodních podmínek, které je možné uchovat a opakovaně zobrazovat.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane v budoucnu, namísto neplatných ustanovení nastoupí zákonné či obdobné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není žádným způsobem dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek nebo Kupní Smlouvy. Změny a doplňky Kupní Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s Kupní Smlouvou budou řešeny obecnými soudy České republiky.

11.6. Kupní Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Eva Obstová, se sídlem V Tůni 254, Liberec, 46001, tel: 724 689 370, email:   

11.8. Tyto obchodní podmínky byly naposledy změněny a nabývají účinnosti dne 20. 4. 2019